Fàilte

Stiùidio FÀS

Uidheamachd

Sabhal Mòr Ostaig

Lorg sinn / Cuir fios

Leabhran PDF

 

Gailearaidhean

Brùth airson gach gailearaidh fhaicinn.

Studio

GailearaidhRiochdachaidh

SeòmarGearradhFuaime

Goireasan

ObairRiochdachaidh

“Cha b’urrainn dhuinne na b’fheàrr fhaighinn airson sreath de phrògraman mar Gleusta a chlàradh. Tha goireasan air leth ann an Stiùidio FÀS; tha an àrainn proifeasanta is tuigseach ach fàilteach is tlachdmhòr. Còmhla ris a sin, tha e ann an suidheachadh cho breagha 's a tha san t-saoghal.”


Mòrag Stiùbhart (Riochdaire) Sealladh TV

Fàilte gu Stiùideo Fàs


Tha MG ALBA ann an co-bhanntachd ris a’ BhBC a’ lìbhrigeadh agus a’ stiùireadh an t-Seanail Dhidseatach Ghàidhlig, BBC ALBA. Bha an seanail a chaidh a chuir air chois ann an 2008 na chomharra eachdraidheil an dà chuid dhan Ghàidhlig agus don t-seirbheis craoladh poblach ann an Alba. Aig an àm a tha an làthair is e BBC ALBA an t-aon sheanail iomadh-gnè san RA a tha a’ cleachdadh phrògraman a tha dèanamh ann an Alba agus air an craoladh an Alba.

Gleusda cameras

Tha dà ghoireas aig MG ALBA: Stiùidio Fàs san Eilean Sgitheanach agus Stiùidio MG ALBA ann an Leòdhas. Tha na dhà làn-uidheamaichte a chum inbhe craolaidh agus comasach a bhith air am fastadh airson riochdachadh telebhisein agus rèidio agus airson cothroman trèanaidh.

Stidio Floor